Regulamin

Pisanie Prac Online > Regulamin

Korzystanie z serwisu wiąże się z akceptacją naszego regulaminu. Państwo mogą zostać poproszeni o podanie danych niezbędnych do nawiązania współpracy – w większości sytuacji jest to imię, nr telefonu i adres e-mail.

 

I. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz zasady świadczenia usług Edukacyjno- Redaktorskich i Doradczych na rzecz Zleceniodawców przez Serwis zwany w regulaminie Zleceniobiorcą
 2. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

II. Bezpieczeństwo prywatności

 1. Nasz serwis chroni prywatność osób korzystających z usług w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Właściciele i pracownicy serwisu zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim danych użytkowników serwisu
 3. Dostęp do danych posiadają osoby wyłącznie do tego upoważnione

III. Kontakt z serwisem

 1. Każdy z użytkowników serwisu ma stałą możliwość bezpośredniego kontaktu
 2. Użytkownicy nie kontaktują się bezpośrednio z redaktorem, cały proces przebiega przez pośrednictwo Konsultanta
 3. Serwis zobowiązany jest do przechowywania korespondencji z Użytkownikiem. Korespondencja jest dowodem reklamacji, czynności o charakterze roszczeniowym czy ostatecznie służy statystykom oraz poprawie jakości naszych usług

  IV. Złożenie zapytania i jego realizacja

 1. Złożenie zapytania następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie
 2. Zapytanie można złożyć wypełniając oraz wysyłając formularz zgłoszeniowy
 3. Zapytanie oznacza określenie zagadnień tematycznych i rodzaju pracy, podanie terminu realizacji zlecenia, określenie objętości wzoru opracowania naukowego, szczegóły techniczne jakim opracowanie powinno odpowiadać, inne uwagi oraz wytyczne
 4. W ciągu 48 godzin od złożenia zapytania Zleceniobiorca, po uwzględnieniu wytycznych Zleceniodawcy, dokonuje wstępnej wyceny wzoru opracowania naukowego oraz wysyła Zleceniodawcy odpowiedzi na zapytanie
 5. Akceptacja przez Zleceniodawcę warunków zawartych w odpowiedzi na zapytanie rozpoczyna proces realizacji zamówienia
 6. Zleceniobiorca może na życzenie zamawiającego przygotować pisemną umowę, której podpisanie przez obie strony jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia
 7. Rozpoczęcie pracy nad realizacją zamówienia poprzedza wpłata ustalonej kwoty zaliczki
 8. Za wszelkie zmiany wytycznych nanoszone w trakcie realizacji zamówienia odpowiada Zleceniodawca i ponosi ich dodatkowe koszty
 9. Realizacja zamówienia oraz rozliczenie najczęściej odbywa się etapowo
 10. Dokonanie kolejnej wpłaty jest równoznaczne z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia
 11. Materiały i wzory opracowań wysyłane są drogą elektroniczną. Istnieje możliwość wysłania płyty CD ( za dodatkową opłatą )
 12. Po otrzymaniu całości opracowania Zleceniodawca ma 10 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych uwag co do treści opracowania
 13. Zgłoszenie uwag następuje wyłącznie w formie pisemnej
 14. Zleceniobiorcy przysługuje 14 dni roboczych na dokonanie korekty zlecenia

V. Postanowienia końcowe

 1. Serwis informuje o możliwości modyfikacji zasad niniejszej Polityki i jest ona związana jedynie z poprawą jakości świadczonych przez nas usług
 2. O każdej zmianie założeń Polityki prywatności użytkownicy będą informowani przez zamieszczenie informacji na stronie serwisu
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.
Zadzwoń 507 283 615